پمپ های کفکش SP

مخصوص پمپاژ آب (مصارف عمومی)

موارد استفاده:

 برای انتقال آبهای زائد باران ، تخلیه استخرها ، حوضچههای آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها وچاههای حفاری شده دستـی ویا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایرواشرصنعتـــی مـــورد استفــاده قرار می گیرد. بدلیل داشتن سیل سیلیکون کاربایـد می توانـد برای تخلیه آبهای گل آلود ، چاهک های تازه حفاری شده مورد استفاده قرار گیرد.

 مشخصات پمپ:

  • از خصوصیات بــارز ایـن پمپ انتقــالآب از قسمـت فوقانــی پمپ و دارا بـودن حداکثــر قطــرخارجــی ۱۹۵ میلیمتراسـت کـــه می توانـــد بـرای انتقــال از چاههـــای حفـــاری شـــده بــا قطــر ۸ اینــــچ بـه بـالامـورد استفـاده قرار گیرد.
  • استفاده ازسیل سیلکون کارباید که در محفظه مخصوص حاوی روغن قـرارگرفته است و میتواند برای انتقال آبهایی که ممکن است دارای ماسه بادی مختصرباشند استفاده شود.
  • پمپهای SP در دو سایـزبا دهانـه خروجی ۲ و ۳ اینچ بـا حداکثر قطر خارجی ۱۹۵میلیمتر در ارتفاعهای مختلف طراحی و ساخته میشوند.
  • بـرای جلوگـیری از تنش و لرزش و عدم خرابی بلبرینگها و عمر مفـیـد بالاتـر در مدلهـایی که بیش از دو پروانه استفاده میشود شفت پمپ توسط بوشهـای مخصوص لاستیکی مهارشده تـا نابالانسـی در طـول شفت بلند پمپ ایجاد نگردد.
  • از خصوصیات مهـم دیگـر استفـاده از کاور جـداره و پیچها وشفـت استنلساستیل بـرای جلوگیری اززنگ زدگی است.
  • قبـل از رنگ ، این نـوع پمـپ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شـده تــا قطعـات آلومینیوم آن در مقابل خوردگی آب چاههـا ، مقاومت بیشتری داشته باشند.
  • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننــده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
  • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنـج سال خدمـات پـس از فــروش آن ضمانت می‌گردد.

    پروانه SP

    SP-8

    SP-6

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات شناور SP-6 و SP-8

شماره قطعه نام  شماره قطعه نام 
۱ کابل لاستیکی ۱۵ متری  ۳۲ لاستیک کمپرس SP 
۲  لاستیک محافظ کابل  ۳۳  واسطه بالایی SP 
۳  پیچ چهارسو ۱۲×۵ استیل  ۳۴  واشر فنری بلبرینگ ۴۲ 
۴  روند کابل گیر  ۳۵  بلبرینگ  
۵  لاستیک آب بندی کابل  ۳۶  شفت و روتور SP 
۶  پیچ ارت  ۳۷  خار پروانه 
۷  فیش ارت کفکش  ۳۸  سیم پیچی 
۸  پیچ آلن ۲۰×۶ استیل  ۳۹  بلبرینگ 
۹  سرشیلنگی  ۴۰  کاسه نمد 
۱۰  واشر کاغذی سرشیلنگی  ۴۱  پوسته موتور SP 
۱۱  پیچ الن ۱۶×۵ استیل  ۴۲  واسطه پایین SP 
۱۲  واسطه لاستیک اب بندی کابل  ۴۳  پیچ آلن ۲۵×۶ استیل 
۱۳  اورینگ ۲×۵۱  ۴۴  اورینگ ۷ 
۱۴  اورینگ ۳×۴۸  ۴۵  پیچ آلن ۱۲×۸ استیل 
۱۵  واشر کاغذی واسطه لاستیک آب بندی SP  ۴۶  پیچ آلن  ۱۲×۸ استیل 
۱۶  دسته کفکش SP  ۴۷  سرامیک سیل 
۱۷  پچ آلن ۲۵×۸ استیل  ۴۸  سیل مکانیکی 
۱۸  پیچ آلن ۲۰×۸ استیل  ۴۹  اورینگ (۹۹)×۳
۱۹  کلاهک خروجی SP  ۵۰  حلزونی پمپ SP 
۲۰  اورینگ ۵/۲×۱۷۵  ۵۱  پیچ آلن ۲۰×۶ استیل  
۲۱  لوله جداره  ۵۲  پروانه 
۲۲  واشر کاغذی SP  ۵۳  دیفیوزر SP 
۲۳  درپوش موتور SP  ۵۴  پیچ آلن ۵۰×۶ استیل 
۲۴  پیچ آلن ۳۵×۶ استیل  ۵۵  بوش برنجی پروانه 
۲۵  اورینگ (۱۳۸)۱۴۵  ۵۶  واشر فنری استیل ۱۲ 
۲۶  ترمینال B6  ۵۷  مهره برنجی پروانه ۱۲ 
۲۷  مهره برنجی سر سیم ۲۲  ۵۸  درپوش پمپ SP 
۲۸   واشر تخت ۲۲ ۵۹   پیچ آلن ۲۰×۶ استیل
۲۹  لاستیک آب بندی سیم ۲۲  ۶۰  صافی فلزی
۳۰  پیچ چهار سو ۱۲×۵ استیل  ۶۱  واشر تخت استیل ۶ 
۳۱  روبند استیل لاستیک کمپرس SP  ۶۲  پیچ شش پر ۵۰×۶ استیل

 

پمپ‌های شناور

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

 پمپهای شنـاور اسپیکو فقط بـرای انتقـال آب از چاههای کـم عمـق برای مصـارف کشـاورزی ، صنعتـی و خانگی طراحی شده است که می تواند برای انتقال آب شرب نیز استفاده شود.

 مشخصات پمپ:

  • پمپ‌های شناور اسپیکو با دهانه خروجی ۲ اینچ و ۳ اینچ با ارتفاعهای ۳۰ ،۶۰ ، ۶۰ و ۸۰ متر و با ولتاژهای ۲۲۰ و۳۸۰ طراحی شده است.
  • کلیه قطعات پمپ شناور از چدن داکتیل مخصوص ساخته شده است که ازاستحکام خوبی در مقابل ضربه و خوردگی برخوردار می باشد.
  • پروانه های شناور اسپیکو تماماً از آلیاژ مس و قلع و یا آلیاژ فسفر و برنز طراحی شده که استقامت بالایی در مقابل سایش از خود نشان می دهند.
  • الکتروموتور شناور اسپیکو از نوعی سیم لاکی با آببندی کامل ساخته شده است که شفت آن بوسیله ۲ عدد سیل مکانیکی مرغوب در محفظه ای از روغن آببندی می گردد.
  • شفت و کلیه پیچهای شناورهای اسپیکو از آلیاژ استنلس استیـل ساختــه شده است.
  • تمامی قطعات چدنی شناور توسط رنگ اپوکسی (رنگ مخصوص بدنه کشتی) روکش داده شده است که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی ایجاد می کند.
  • در پمپهای شناور اسپیکو برای جلوگیری از برگشت آب درون لوله از یک سوپاپ لاستیکی استفاده شده است.
  • در هنگام روشن و خامـوش نمـودن پمـپ ضربات مهلکی کـه اصطلاحـاً ضربات کله قوچـی نـامیـده می شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد می شود که پس از چندی ممکناست لوله از پمپ جدا شود و لذااسپیکــودر دوطرف دهانـه خروجی ۲ عـدد پیچ برنجی بصورتـی طراحـی و تعبیـه نمـوده است که با سفت شدنآنها مانع از بازشدن لوله از پمپ می گردد.
  • در پمپهای شناور از کابل مخصوص لاستیکی از نوع EPDM و یا CPE برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول در آب استفاده شده است.
  • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسـوبمی گردد که برروی بدنه آن حکاکی شده است.

    پروانه SO

  • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شود ، پمـپ مربوطه ۶ ماه طبق شرایط مندرج در ضمانتنامـه گارانتـی بـوده و ۵ ســال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت
    می گردد.

 

 

 

 

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد 


مشخصات فنی

مشخصات قطعات شناور SO-2

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ خار فنری  ۲۶ اورینگ ۸۱
۲  لاستیک سوپاپ  ۲۷  سرامیک سیل 
۳  کفی سوپاپ  ۲۸  سیل مکانیکی 
۴  پیچ آلن ۲۰×۸  ۲۹  درپوش بالایی موتور 
۵  بوش برنجی پروانه شناور  ۳۰  واشر فنری بلبرینگ ۴۷ 
۶  بوش استیل شناور  ۳۱  اورینگ ۱۵۱ 
۷  پیچ برنجی شش پر ۲۰×۸  ۳۲  کاسه نمد ۲۰×۴۰ 
۸  خروجی پمپ شناور  ۳۳  بلبرینگ ۶۲۰۴ 
۹  دیفیوزر انتهایی شناور   ۳۴  خار چهار پر ۴×۴ 
۱۰  پروانه شناور شماره ۲  ۳۵  شفت و روتور کامل 
۱۱  دیفیوزر شناور  ۳۶  بلبرینگ ۶۳۰۴ 
۱۲  پروانه شناور شماره ۱  ۳۷  سیم پیچ کامل 
۱۳  چهارپایه شناور  ۳۸  پوسته موتور 
۱۴  توری شناور  ۳۹  اورینگ ۱۴×۵ 
۱۵  خار چهار پر ۴×۴  ۴۰  درپوش پایینی شناور 
۱۶  کابل ۱۵ متری  ۴۱  مهره سربسته ۸ 
۱۷  خار چهار پر ۴×۴  ۴۲  واشر تخت ۸ 
۱۸  محافظ کابل  ۴۳  پیچ استیل ۶ پر 
۱۹  روبنده کابل گیر  ۴۴  اورینگ ۲۱۴۵ 
۲۰  شفت پمپ شناور   ۴۵  پیچ استیل ۱۰×۵ 
۲۱  لاستیک آب بندی کابل  ۴۶  روبنده کابل 
۲۲  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۴۷  پیچ آلن استیل ۱۶×۸ 
۲۳  پیچ آلن ۱۶×۸  ۴۸  پیچ استیل شش پر ۱۶×۵ 
۲۴  اورینگ ۱۱  ۴۹  پیچ استیل چهار سو ۱۶×۵ 
۲۵  درپوش سیل شناور   ۵۰  پیچ استیل آلن ۲۵×۶ 

 

 

لجن‌کش SSI

قابلیت ها و موارد استفاده 

خروجی ۳ اینچ قابل حمل و برتر از پمپ های اروپایی برای اولین بار در ایران

پروانه SSI

 قابلیت انتقال سیال به صورت خشک و مستغرق

 قابلیت ساخت در دو مدل ۱۴۰۰ و ۲۸۰۰ دور

قابلیت انتقال به صورت خطی، مکشی، انتقالی یا ایستگاه

  

  • SSI-A : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات از کناره تانک سپتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
  • SSI-B : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات بصورت مستغرق و یا توسط لوله و سوپاپ از داخل مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.
  • SSI-C : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات خورنده که بـه بدنـه پمپ صدمه می زنـند مــورد استفـاده قرار می گیرد ، بصـورتیکه پرشدن حوضچه های سپتیـک ازلجنهای خورنده و فرارسیدن زمان تخلیه پمپ توسط سیم بکسلهای راهنما به فلنچ مخصوص متصل شده و پس از تخلیه لجن از فلنچ جدا شده و دور از مواد خورنده قرار می گیرد.
  • قابلیت ساخت با انواع پروانه های مخصوص ، برای انتقال انواع لجن
  • SSS : با پروانه کانالی و غیرقابل انسداد برای انتقال کلیه لجنهای معمولی دارای مواد جامد و معلق.
  • SSP : با پروانه ماردونی برای انتقال لجنهای حاوی کودهای شیمیایی ، مواد زائد سنگبریها ، لجنهای حاوی مواد له شده در مایعات قابل مصرف می باشد.
  • SSI : با پروانه های غیرقابل انسداد برای انتقال موادی که زبری متوسط داشته و به آسانی مجاری را مسدود می کند ،مـورد استفـاده قرار میگیـرد. ( هماننـد سپتیکهـا ، مواد زائدسنگبریهـا پس آب کشتارگاهها و … )
  • SSI-D : با پروانه نیمه باز غیرقابل انسداد با تیغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب برای قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهای ریشهای و معمولی مانند کشتارگاهها و بیمارستانهاو … بکار می رود.
  • با توجه به پروانه گردابی آن برای انتقال لجنهای حاوی مواد جامد معلق ، لجنهای SSC : حاوی مواد الیافدار ، لجن های کارگاه های گونیبافی ، کشتارگاه های طیور و … مورد استفاده قرارمیگیرد.
  • SSO : بــا پروانــه مخصوص سفارشــی بــرای انتقـال لجنهــای مخصـوص مـورد استفـاده قـرار می گیرد.

 

 

 ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش SSI

 شماره قطعه نام شماره قطعه  نام 
۱ کابل ۱۵ متری ۱۸  اورینگ ۵/۲×۷
۲  لاستیک محافظ کابل ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۷/۲×۵/۱۰۴ 
۷  درپوش موتور  ۲۴  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ ۳×۱۴۴  ۲۶  پروانه چدنی I 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه ۱۲ 
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه  
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶  پوسته موتور   ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن کش I-15-GD

مخصوص انتقال سیالات حاوی مواد ریشه ای والیافی معلق بدون مواد ساینده

موارد استفاده:

 پمپ لجنکش مدل I -15 – GD با ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت با پروانه مخصوص مجهز به تیغه برنده برای انتقال لجن هـای حـاوی مـواد معلق ریشـه ای و الیافـی بـدون مواد ساینـده طراحی و ساخته شده است.

 مشخصات پمپ :

  • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چـدن داکتیــل با آلیاژ GGG40 ساختـه شــده کـه در مقابـل ضربه وخوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
  • استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنـگ زدگی و خوردگـی را دارا میباشند.
  • دارای پروانه از جنـس چدن داکتیل و از نوع ( Vortex ) نیمه باز با نصب تیغـه برنـده.
  • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا بـرده است.
  • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنهـا انباشته از روغـن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.
  • درکلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع H07RN8-F برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
  • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
  • کلیه قطعات ریخته گـری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گری شـده خـود را توسـط رزیـن مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
  • استفاده از رتورو استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
  • دارای درپوش پمپ نیترات شده مخصوص جهت کمک به تیغه های برنده.
  • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد که شمـاره شناسایی پمپ محسـوب میگـردد و روی بدنـه پمپ در قسمت فوقانی حکاکی شده است کـه این شماره مشخص کننده پرونـده ساخت وشناسنامه فنی این پمپ می باشد و مدارک آن

    پروانه I-15-GD

    در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
  • دارای ضمانتنامه ۶ ماهه بر اساس مندرجات داخل ضمانتنامه.
  • قابلیت نصب و راه اندازی با تابلوهای هوشمند و الکترونیکی اسپیکو.
  • قابلیت نصب با فلنچهای مخصوص همانند پمپهای سوپراسپیکو.
  • استفــاده از روغـن مخصـوص خوراکـی بـرای جلوگیـری از آلـودگـی محیــط زیست بــراســاس استاندارد IEC-60335-1 .

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش I-15-GD

شماره قطعه نام  شماره قطعه  نام 
 ۱  کابل ۱۵ متری ۱۸  اورینگ ۲×۹
۲  لاستیک محافظ کابل  ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۷/۲×۵/۱۰۴ 
۷  درپوش پمپ  ۲۴  محفظه پمپ I 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ ۳×۵/۱۳۸  ۲۶  پروانه چدنی I-GD 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه 
۱۱  شفت و روتور کامل I  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ GD 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه سه اینچ 
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استتیل ۱۶×۳ 
۱۶  پوسته موتور  ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن‌کش I-15

مخصوص پمپاژ لجن های معمولی

موارد استفاده:

 برای استفاده درمهندسی فاضلاب، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی و تصفیه خانه ها ، انتقال کودهای شیمیایی ،‌ مواد زائد سنگبریها ، انتقال مایعات با آلودگی زیــاد و حــاوی ذرات ساینــده ، انتقــالآبهای حاوی شـن و ماسـه کـه دارای ذراتـی به قطـر حداکثـر ۲۵ میلیمتـر را داشته باشنـد ، انتقـال مـوادی که زبری متوسطی دارند و باعث مسدود شدن مجاری می شوند و انتقال مواد لـه شـده در مایعـات بکار گرفته می شوند.

 مشخصات پمپ :

  • پمپ لجنکش مدل I ب ا ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت برای انتقال لجن های معمولی و انتقال مایعات با آلودگی زیاد و حــاوی ذرات ساینده و همچنیــن سپتیـک و فاضلابهــا ، طراحــی و ساخته شده است.
  • I15-GD : با پروانه نیمه باز غیرقابل انسداد با تیغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب برای قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهای ریشهای و معمولی مانند کشتارگاهها و بیمارستانهاو … بکار می رود.
  • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص داکتیل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
  • استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی را دارا باشند.
  • پروانه پمپ از نوع سانتریفوژ نیم باز می باشد که کیفیت بالایی در انتقال لجن های مخلوط با مواد جامد را داراست.
  • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
  • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.
  • پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامد دارا می باشد.
  • در کلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع EPDM و CPE برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
  • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
  • کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
  • استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
  • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
  • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـشمـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش

    پروانه I-15

    آن ضمانت می گردد.

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش I-15

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
 ۱ کابل ۱۵ متری  ۱۸  اورینگ ۸
۲  لاستیک محافظ کابل  ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۹۹ 
۷  درپوش پمپ  ۲۴  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ  ۲۶  پروانه چدنی I 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه  
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه  
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استیل ۱۶×۳ 
۱۶  پوسته موتور  ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن کش C-12

مخصوص‌پمپاژ لجن‌های الیافدار

موارد استفاده:

 با پروانه مدل جریان گردابی درمهندسی فاضلاب، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی، سیلابها و دفع فاضلابهای کارخانجات پارچه بافی و مرغداریها و لجنهای حاوی موادریشه ای و الیافدار.

مشخصات پمپ :
  • پمپ اسپیکو مدل C12- ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ ولت برای انتقال مایعات ولجنهایرقیق با محتوای مواد جامد به صورت گلوله ای ریشه دار و الیافی مانند خاکستر تکه های چوب و کاغذپلاستیک و یا تکه های پارچه طراحی شده است.
  • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
  • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص شده است و امکان بازدید روغن داخل آنرا توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین میسر می سازد.
  • استفاده از سیلهای مکانیکی سیلیکون کارباید با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
  • استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند.
  • قابل استفاده از تابلو مجهز به سیستم اورلود، کنترل فاز و فلوتر الکترونیکی و کنترل از راه دور.
  • در صـورت استفـاده از تابلـوهـای هوشمنـد اسپیکو چون هـمواره برق مصرفی پمپ از تابلو تامین میشود لذا هیچگاه پمپ بدون آب کار نمی کند، پس هر گاه پمپ بدون آب روشن شود به طور اتوماتیـک برق آن توسط تابلو قطع خواهد شد.
  • پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامـد را دارا می باشد.

    پروانه C-12

 
ابعاد پمپ
منحنی عملکرد
مشخصات فنی
مشخصات قطعات لجن کش C-12
شماره قطعه نام شماره قطعه نام
 ۱ کابل ۱۵ متری   ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20
۲  لاستیک محافظ کابل   ۲۰ سیل مکانیکی روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۴  پیچ استیل ۲۵×۸  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۳  اورینگ ۹۹ 
۶  دسته پمپ  ۲۴  واسطه پمپ 
۷  درپوش موتور  ۲۵  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۶  پیچ آلن استیل ۴۰×۶ 
۹  اورینگ ۱۳۳  ۲۷  پروانه خورشیدی 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۸  بوش پروانه C 
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۹  پیچ آلن استیل ۲۰×۸ 
۱۲  خار پروانه  ۳۰  واشر کاغذی I 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۱  درپوش پمپ 
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۲  سه پایه 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۳  پیچ استیل ۴۰×۸ شش پر 
۱۶  پوسته موتور  ۳۴  پیچ استیل ۱۶×۳ چهار سو 
۱۷  پیچ استیل ۱۲×۸  ۳۵  پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر 
۱۸  اورینگ ۸     

لجن کش SI-25

مخصوص‌ پمپاژ آب‌های کثیف و آلوده

موارد استفاده:

 کشاورزی ، مهندسی فاضلاب ، شرکتهای مخابراتی ، شهرداریها ، شرکــت متـرو ، مهنـدسیــن راه و ساختمـان ، شرکتهـای سد ســــازی و جـاده ســازی و پـــی کنـی ، مصارف عمومــی خانـگـــی و صنعتــی وشرکتهای حفاری .

 مشخصات پمپ :

  • این پمپ در دو مدل تکفاز ۲۲۰ ولت و سه فاز ۳۸۰ ولت طراحی و ساخته شده است .
  • بدنه و دینام از جنس آلومینیوم آلیاژی مخصوص و صفحه زیرین آن از چدن مخصوص داکتیل طراحی و ساخته شده است که در مقابل ضربه وخوردگی دارای مقاومت فوق العاده زیادی میباشد .
  • استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی را دارا باشند.
  • پمپ مدل SI با پروانه نیمه باز برای انتقال آبهای گل آلود که حاوی ماسه های ریز و ساینده می باشند و همچنین جابجایی آبهـــــای زائــــد بــاران و سیلابهـــا ، آبهـــای چاهکهــای مخابراتـــی و شهرداریهـــا انتقال پسابهای گودالها در حین زهکشی ، آبیاری مزارع ، انتقال آبهای جوییها و نهرها مورد استفاده قرار می گیرد .
  • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
  • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.
  • در کلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع EPDM وCPE برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
  • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکهــای محـلـول در آب مقاومت زیــادی داشته باشند.
  • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
  • کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
  • استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
  • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
  • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فروش آن ضمانت می گردد.
   SPICO SI-25-3

SI-25-3

   

SI-25-1

پروانه SI-25

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد پمپ

                   

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

 مشخصات قطعات لجن کش SI-25-3

مشخصات قطعات لجن کش SI-25-1

شماره قطعه نام شماره قطعه ینام
۱  کابل ۱۵ متری ۲۱  پیچ آلن استیل ۱۲×۸
۲ لاستیک محافظ کابل   ۲۲ اورینگ ۸ 
۳ روبنده کابل گیر  ۲۳ سرامیک سیل روغن FA-20 
۴ پیچ استیل ۲۵×۸  ۲۴ سیل مکانیکی روغن FA-20 
۵ لاستیک آببندی کابل  ۲۵ سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۶ دسته پمپ  ۲۶ سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20
۷ درپوش موتور  ۲۷ اورینگ ۹۹ 
۸ خازن  ۲۸ محفظه پمپ 
۹ مهره برنجی سیم ۲۲  ۲۹ کاسه نمد ۲۰×۴۰ 
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۲  ۳۰ پروانه چدنی  
۱۱ واسطه دینام  ۳۱ مهره پروانه 
۱۲ واشر فنری بلبرینگ  ۳۲ درپوش پمپ 
۱۳ اورینگ ۱۳۳  ۳۳ صافی پمپ 
۱۴ بلبرینگ ۶۳۰۲  ۳۴ پیچ آلن استیل ۶۰×۸ 
۱۵ شفت و روتور کامل  ۳۵ پیچ استیل ۱۶×۵ 
۱۶ خار پروانه  ۳۶ پیچ استیل ۲۵×۶ 
۱۷ بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۷ پیچ آلن استیل ۲۵×۶ 
۱۸ کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۸ پیچ آلن استیل ۳۵×۶ 
۱۹ سیم پیچ کامل  ۳۹ واشر تخت ۲۲ 
۲۰ پوسته موتور     

لجن کش C-10

مخصوص پمپاژ لجن های الیافدار

موارد استفاده:

 با پروانه مدل جریان گردابی درمهندسی فاضلاب، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی، سیلابها و دفع فاضلابهای کارخانجات پارچه بافی و مرغداریها و لجنهای حاوی موادریشه ای و الیافدار.

مشخصات پمپ :
  • پمپ اسپیکو مدل C10- ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت برای انتقال مایعات ولجنهایرقیق با محتوای مواد جامد به صورت گلوله ای ریشه دار و الیافی مانند خاکستر تکه های چوب و کاغذپلاستیک و یا تکه های پارچه طراحی شده است.لجن کش C-10
  • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
  • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص شده است و امکان بازدید روغن داخل آنرا توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین میسر می سازد.
  • استفاده از سیلهای مکانیکی سیلیکون کارباید با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
  • استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند.
  • قابل استفاده از تابلو مجهز به سیستم اورلود، کنترل فاز و فلوتر الکترونیکی و کنترل از راه دور.
  • در صـورت استفـاده از تابلـوهـای هوشمنـد اسپیکو چون هـمواره برق مصرفی پمپ از تابلو تامین میشود لذا هیچگاه پمپ بدون آب کار نمی کند، پس هر گاه پمپ بدون آب روشن شود به طور اتوماتیـک برق آن توسط تابلو قطع خواهد شد.
  • پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامـد را دارا می باشد.
  • توجه : پمپ C10-1-AL پمپ لجنکشی است که بدنـه آن تماما آلومینیومـی می باشـدو پـروانـه جریـان گردابی چدنی به همراه خازن و سیم ارت مخصوص برای استفاده راحت ، سـاده ، سبکتـر و قابـل حمل که مخصوص نیروهای امدادی و کمکـی برای تخلیـه سیلابهـا از محلهـای عمومـی و مسکونـی طراحـی و ساختـه شده و تمامــی اطلاعات فنـــــی و قدرت پمپ فوق همانند C10-1می باشد.

    پروانه C-10

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش C-10

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۱۵ متری ۱۹ سرامیک سیل روغن FA-20
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۰ سیل مکانیکی روغن FA-20
۳ روبنده کابل گیر ۲۱ سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20
۴ پیچ استیل ۲۵×۸ ۲۲ سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20
۵ لاستیک آببندی کابل  ۲۳ اورینگ ۹۹
۶ دسته پمپ ۲۴ واسطه پمپ
۷ درپوش موتور ۲۵ محفظه پمپ
۸ واشر فنری بلبرینگ ۲۶ پیچ آلن استیل ۴۰×۶
۹ اورینگ ۱۳۳ ۲۷ پروانه خورشیدی 
۱۰ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۲۸ بوش پروانه C
۱۱ شفت و روتور کامل ۲۹ پیچ آلن استیل ۲۰×۸
۱۲

خار پروانه

۳۰ واشر کاغذی P
۱۳ بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۱ درپوش پمپ
۱۴ کاسه نمد ۲۰×۴۰ ۳۲ سه پایه
۱۵ سیم پیچ کامل ۳۳ پیچ استیل ۴۰×۶ شش پر
۱۶ پوسته موتور ۳۴ پیچ استیل ۱۶×۳ چهار سو
۱۷ پیچ استیل ۱۲۸ ۳۵ پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۱۸ اورینگ ۸  

لجن کش P-12

مخصوص پمپاژ لجن های غلیظ

موارد استفاده:

 پمپ مدل P-12 با پروانه مخصوص و منحصر بفرد جریان مخلوطی برای استفاده در مهندسی فاضلاب ، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی و خانگی و تصفیـه خانـه هـا ، انتقـال کـودهـای شیمـیـایـی مایــع ،پس آب حاوی مواد زائد سنگبریها انتقال مایعات با آلودگی زیاد و حاوی ذرات ساینده ، انتقال آبهای حاوی شن و ماسه که ذراتی حداکثر به قطر ۱۵میلیمتر داشته باشند ، انتقـال مایعـات حـاوی مـوادی کـهزبری متوسطی داشته و باعث مسدود شدن مجاری می شوند ، انتقال مواد له شده در مایعات ، طراحی و ساخته می شوند .

مشخصات پمپ:

  پمپ لجن کش اسپیکو مدل پ با دور ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژ های ۲۲۰و ۳۸۰ ولت ، با توجه به نوع پروانه برای انتقال مایعات و لجنهای غلیظ محتوی مواد جامد ریز و مواد له شده و یا مـواد ساینـده بصورتی طراحی شده است که با قدرت۵/۱ کیلووات قابلیت انتقال لجنهای غلیظ تا ۵/۱ برابر آب را دارد .

بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص داکتیل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.

استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی را دارا باشند.

پروانه پمپ از نوع از نوع جریان مخلوطی است که کیفیت بالایی در انتقال لجنهای غلیظ دارد.

استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.

طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.

پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامد دارا می باشد.

در کلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع بDپء وءپC برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.

استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.

کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.

استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیل های مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.

کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.

پروانه لجن کش P-12

در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت می گردد.

ابعاد پمپ

ابعاد لجن کش P-12

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش P-12

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۱۸ اورینگ ۸
۲ لاستیک محافظ کابل ۱۹ FA-20 سرامیک سیل روغن
۳ روبنده کابل گیر ۲۰ FA-20 سیل مکانیکی روغن
۴ پیچ استیل ۲۵×۸ ۲۱ سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۲ MG1-20 سرامیک سیل سیلیکون کارباید
۶ دسته پمپ ۲۳ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۴ محفظه پمپ
۸ واشر فنری بلبرینگ ۲۵ پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۹ اورینگ ۱۳۳ ۲۶  پروانه مخروطیP
۱۰ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۲۷ پیچ آلن استیل ۶۰×۸
۱۱ شفت و روتور کامل ۲۸ واشر کاغذی P
۱۲ خار پروانه ۲۹ سه پایه
۱۳ بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۰ درپوش پمپ P
۱۴ کاسه نمد ۲۰×۴۰ ۳۱ پیچ استیل ۱۶×۳ چهار سو
۱۵ سیم پیچ کامل ۳۲ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۶ پوسته موتور ۳۳ پیچ استیل ۳۵×۶ شش پر
۱۷ پیچ استیل ۱۲×۸