کفکش S-32-AX

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش های S32-AX اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته میشود.

مشخصات پمپ :
 • پمپهای مدل S32-AX با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ ۳۸۰ ولت سـه فـاز و بـا ۱۰% نوسـان طراحـی شده است.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • تـوجـه: کلیه قسمتهای پمپ و پروانه و بدنه پمپ S32-AX از چدن داکتیل و کلیه پیچها و شفت متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
 • تـوجـه: کلیه قسمتهـای چدنـی پمپ S32-AX قبل از رنگ، با پوششی توسط رنگ مخصوص اپوکسی زیرسـازی شده تا در مقابل زنگ زدگی مقاومت بیشتری داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گردد.

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-32-AX

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۱۹ کفی سیل ۲۰
۲ لاستیک محافظ پروانه ۲۰ سیل مکانیکی ۲۰ دوبل
۳ روبنده کابل گیر ۲۱ اورینگ پمپ
۴ پیچ استیل ۲۲ CH SI محفظه پمپ
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۳ کاسه نمد
۶ دسته پمپ ۲۴ CH پروانه کفکش
۷ CH درپوش موتور سوپر ۲۵ دیفیوزر
۸ واشر فنری بلبرینگ ۲۶ بوش پروانه
۹ اورینگ موتور ۲۷ مهره پروانه ۱۲
۱۰ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۲۸ CH درپوش پمپ
۱۱ شفت و روتور کامل ۲۹ CH صافی
۱۲ خار پروانه ۳۰ پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۳ بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۱ پیچ استیل ۲۵×۶ چهار سو
۱۴ کاسه نمد ۳۲ سرشیلنگی ۲ اینچ
۱۵ سیم پیچ کامل ۳۳ پیچ آلن استیل ۲۰×۶
۱۶ CH پوسته موتور سوپر ۳۴ واشر تخت ۶
۱۷ پیچ استیل ۳۵ پیچ استیل ۵۰×۶ شش سو
۱۸ اورینگ ۸ ۳۶  اورلود حرارتی

 

 

کفکش SI-23

مخصوص آب های کثیف و آلوده

موارد استفاده:

پمپ مدل SI23 با پروانه نیمه باز چدنی برای انتقال آبهای آلوده که حاوی مواد جامد ریز غیر ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها ، انتقــال پساب گـــــودالهــا ، آبیـاری مـــزارع ، انتقـال آب جویها و نهرها مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات پمپ :
 • این پمپ در دو مدل تکفاز ۲۲۰ ولت و سه فاز ۳۸۰ ولت طراحی و ساخته شده است .
 • بدنـــه دینـــام از جنس آلومینیوم آلیـــاژی مخصوص و پروانه و صفحه زیرین آن از چدن مخصوص داکتیل طراحی و ساخته شده است که در مقابل ضربـه وخوردگـــی دارای مقـــاومـت فــــوق العــــاده زیادی می باشد .
 • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی و استفاده از محلول فسفات برای جلوگیـری از خوردگـی قطعات آلومینیومی.
 • کلیه قسمتها ی پمپ و پروانه از آلومینیوم با آلیاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد .
 • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکهــای محـلـول در آب مقاومت زیــادی داشته باشند.
 • در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکــی محفظــه ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط ۲عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شود و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
 • استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
 • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
 • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت میگردد.

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش SI-23

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۱۰ متری ۲۰  پوسته موتور
۲ لاستیک محافظ کابل گیر ۲۱ پیچ آلن استیل ۱۲پیچ آلن استیل ۲۰×۶۸
۳ روبنده ی کابل ۲۲ اورینگ ۸
۴ پیچ آلن استیل ۲۰×۶ ۲۳ سرامیک سیل ۱۶
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۴ سیل مکانیکی ۱۶
۶ دسته پمپ ۲۵ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۶ محفظه پمپ
۸ خازن ۲۷ کاسه نمد ۱۶پیچ آلن استیل ۲۰×۶۳۰
۹ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۸ پروانه چدنی
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۲۹ مهره پروانه
۱۱ واسطه دینام ۳۰ CH درپوش پمپ جدید
۱۲ واشر فنری بلبرینگ ۳۱ صافی فلزی
۱۳ اورینگ ۱۳۳ ۳۲ سرشیلنگی
۱۴ بلبرینگ ۶۲۰۲ ۳۳ پیچ آلن استیل ۲۰×۶۵
۱۵ شفت و روتور کامل ۳۴ پیچ آلن استیل ۲۰×۶۶
۱۶ خار پروانه ۳۵ پیچ آلن استیل ۲۰×۶۶
۱۷ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۶ پیچ آلن استیل ۲۰×۶۶ شش پر
۱۸ کاسه نمد ۱۶×۳۰ ۳۷ واشر تخت ۲۲
۱۹ سیم پیچ کامل  

کفکش S-18-A

مخصوص پمپاژ آب کثیف

موارد استفاده:

پمپ مدل S18-A با پروانه نیمه باز چدنی برای انتقال آبهای آلوده که حاوی مواد جامد ریز غیر ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها ، انتقال پساب گودالـهـا ، آبیــاری مــزارع ، انتقــال آب جویها و نهرها مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات پمپ :
 • پوسته موتور و پمپ از آلومینیوم با آلیاژ مخصوص و پروانه و درپوش پمپ از چدن داکتیل وشفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل ) ساختـه شده است که مقاومت آنرا در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد .
 • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
 • پروانه این مدل پمپ از نوع سانتریفوژن نیمه باز (Vortex) و از جنس چدن مخصوص داکتیل ساخته شده است .
 • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکهــای محـلـول در آب مقاومت زیــادی داشته باشند.
 • در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکــی محفظــه ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط ۲عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شود و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
 • استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.پروانه کفکش S-18-A
 • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
 • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفتــاده شــود، پمپ مربوطـه شـش مـاه طبــق شـرایــــط منــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت میگردد.

ابعاد پمپ

ابعاد کفکش S-18-A
منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات کفکش S-18-A

نفشه انفجاری کفکش S-18-A

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۱۰ متری ۲۰ پوسته موتور
۲ لاستیک محافظ کابل گیر ۲۱ پیچ آلن استیل ۱۲× ۸
۳ روبنده کابل گیر ۲۲ اورینگ ۸
۴ پیچ آلن استیل ۲۰×۶ ۲۳ کفی سیل
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۴ سیل مکانیکی دوبل
۶ دسته پمپ ۲۵ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۶ محفظه پمپ
۸ خازن ۲۷ کاسه نمد ۱۶×۳۰
۹ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۸ VORTEX پروانه چدنی
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۲۹ مهره پروانه
۱۱ واسطه دینام ۳۰ درپوش پمپ
۱۲ واشر فنری بلبرینگ ۳۱ صافی فلزی
۱۳ اورینگ ۱۳۳ ۳۲ سرشیلنگی ۲ اینچ
۱۴ بلبرینگ ۶۲۰۲ ۳۳ پیچ استیل ۱۶×۵
۱۵ شفت و روتور کامل ۳۴ پیچ استیل ۲۵×۶
۱۶ خار پروانه ۳۵ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۷ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۶ پیچ آلن استیل ۳۰×۶
۱۸ کاسه نمد ۱۵×۳۰ ۳۷ واشر تخت ۲۲
۱۹ سیم پیچ کامل تکفاز    

کفکش S-38

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش های S38 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته میشود.

مشخصات پمپ :
 • پمپهای مدل S38-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ ۲۲۰ ولت با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.
 • پمپهای مدل S38-3 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ ۳۸۰ ولت سـه فـاز و بـا ۱۰% نوسـان طراحـی شده است.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت میگردد.

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-38

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۲ کفی سیل
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۳ سیل مکانیکی دوبل
۳ روبنده کابل گیر ۲۴ اورینگ پمپ
۴ پیچ استیل ۲۵ محفظه پمپ
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۶ کاسه نمد
۶ دسته پمپ ۲۷ پروانه کفکش
۷ درپوش موتور ۲۸ مهره پروانه
۸ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۹ درپوش پمپ
۹ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۳۰ صافی فلزی
۱۰ واسطه دینام ۳۱ خازن
۱۱ واشر فنری بلبرینگ ۳۳ دیفیوزر
۱۲ اورینگ موتور ۳۴ فلوتر
۱۳ بلبرینگ ۳۵ بوش پروانه
۱۴ شفت و روتور کامل ۳۶ سرشیلنگی
۱۵ خار پروانه ۳۷ پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶ بلبرینگ ۳۸ پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۱۷ کاسه نمد ۳۹ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۸ سیم پیچ کامل ۴۰ واشر تخت ۶
۱۹ پوسته موتور ۴۱ پیچ آلن استیل ۵۰×۶
۲۰ پیچ استیل ۴۲ واشر تخت ۲۲
۲۱ اورینگ ۸  

کفکش S-32

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش‌های اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می‌شود.

 مشخصات پمپ :
 • پمپهای مدل S32 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ ۳۸۰ ولت سـه فـاز و بـا ۱۰% نوسـان طراحـی شده است.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گردد.

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-32

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۲ کفی سیل
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۳ سیل مکانیکی دوبل
۳ روبنده کابل گیر ۲۴ اورینگ پمپ
۴ پیچ استیل ۲۵ محفظه پمپ
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۶ کاسه نمد
۶ دسته پمپ ۲۷ پروانه کفکش
۷ درپوش موتور ۲۸ مهره پروانه
۸ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۹ درپوش پمپ
۹ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۳۰ صافی فلزی
۱۰ واسطه دینام ۳۱ خازن
۱۱ واشر فنری بلبرینگ ۳۳ دیفیوزر
۱۲ اورینگ موتور ۳۴ فلوتر
۱۳ بلبرینگ ۳۵ بوش پروانه
۱۴ شفت و روتور کامل ۳۶ سرشیلنگی
۱۵ خار پروانه ۳۷ پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶ بلبرینگ ۳۸ پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۱۷ کاسه نمد ۳۹ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۸ سیم پیچ کامل ۴۰ واشر تخت ۶
۱۹ پوسته موتور ۴۱ پیچ آلن استیل ۵۰×۶
۲۰ پیچ استیل ۴۲ واشر تخت ۲۲
۲۱ اورینگ ۸  

کفکش S-28

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش های S28 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته میشود. 

مشخصات پمپ:
 • پمپهای مدل S28-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ ۲۲۰ ولت با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گرد.

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد پمپ

جدول مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-28

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۲ کفی سیل
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۳ سیل مکانیکی دوبل
۳ روبند کابل گیر ۲۴ اورینگ پمپ
۴ پیچ استیل ۲۵ محفظه پمپ
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۶ کاسه نمد
۶ دسته پمپ ۲۷ پروانه کفکش
۷ درپوش موتور ۲۸ مهره پروانه
۸ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۹ درپوش پمپ
۹ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۳۰ صافی فلزی
۱۰ واسطه دینام ۳۱ خازن
۱۱ واشر فنری بلبرینگ ۳۲ دیفیوزر
۱۲ اورینگ موتور ۳۳ فلوتر
۱۳ بلبرینگ ۳۴ بوش پروانه
۱۴ شفت و روتور کامل ۳۵ سرشیلنگی
۱۵ خار پروانه ۳۶ پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶ بلبرینگ ۳۷ پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۱۷ کاسه نمد ۳۸ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۸ سیم پیچ کامل ۳۹ واشر تخت ۶
۱۹ پوسته موتور ۴۰ پیچ آلن استیل ۵۰×۶
۲۰ پیچ استیل ۴۱ واشر تخت ۲۲
۲۱ اورینگ ۸  

کفکش S-18

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده :

کفکش های S18 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته میشود.

مشخصات پمپ:
 • پمپهای مدل S18-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ ۲۲۰ ولت با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.
 • پمپهای مدل S18-3 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ ۳۸۰ ولت سـه فـاز و بـا ۱۰% نوسـان طراحـی شده است.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گرد.

 

ابعاد

 منحنی عمکرد فشار برحسب آبدهی 

جدول مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-18

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۲ کفی سیل
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۳ سیل مکانیکی دوبل
۳ روبند کابل گیر ۲۴ اورینگ پمپ
۴ پیچ استیل ۲۵ محفظه پمپ
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۶ کاسه نمد
۶ دسته پمپ ۲۷ پروانه کفکش
۷ درپوش موتور ۲۸ مهره پروانه
۸ مهره برنجی سیم ۲۲ ۲۹ درپچوش پمپ
۹ لاستیک آببندی سیم ۲۲ ۳۰ صافی فلزی
۱۰ واسطه دینام ۳۱ خازن
۱۱ واشر فنری بلبرینگ ۳۲ دیفیوزر
۱۲ اورینگ موتور ۳۳ فلوتر
۱۳ بلبرینگ ۳۴ بوش پروانه
۱۴ شفت و روتور کامل ۳۵ سرشیلنگی
۱۵ خار پروانه ۳۶  پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶ بلبرینگ ۳۷  پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر
۱۷ کاسه نمد ۳۸  پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۸ سیم پیچ کامل ۳۹  واشر تخت ۶
۱۹ پوسته موتور ۴۰  پیچ آلن استیل ۵۰×۶
۲۰ پیچ استیل ۴۱  واشر تخت ۲۲
۲۱ اورینگ ۸