بوسترپمپ های آبرسانی

با توجه به افزایش روز افزون ساخت و سازهای شهری و محدودیت های شبکه آبرسانی شهری و عدم تناسب این گسترش با امکانات آبرسانی، لزوم پیش بینی تجهیزات و امکانات خاص جهت تأمین فشار آب مصرفی ساختمان ها که در تمامی ساعات شبانه روز آب را جهت کلیه مصارف بهداشتی با فشار مناسب و ثابت در دسترس قرار دهد، بیش از پیش احساس می گردد.

یکی از راه های متداول و امروزی تأمین آب با فشار ثابت در کلیه نقاط مصرف ساختمان ها، استفاده از بوسترپمپ های آبرسانی می باشد. هدف مجموعه از ارائه این بخش انتخاب و تهیه بوسترپمپ متناسب با نیاز مصرف کننده است.
دریافت کاتالوگ بوسترپمپ های آتشنشانی
دریافت کاتالوگ بوستر پمپ های آبرسانی